logo

Provozní a ubytovací řád rekreačního areálu OBOZ 59

I. Úvod
 1. Tento řád upravuje podmínky pobytu v rekreačním areálu OBOZ 59 a je závazný pro každého v areálu.
 2. Každý návštěvník areálu je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.
 3. Provozovatel areálu je společnost OBOZ 59 s.r.o. se sídlem Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2, IČ: 04727363, tel. 725 09 59 59, e-mail: info@oboz59.cz
II. Provozní řád
 1. Vstup do areálu je povolen hostům baru, ubytovaným a dalším oprávněným osobám
 2. Vjezd do areálu je povolen vozidlům ubytovaných a dalších oprávněných osob
 3. Parkování vozidel je povoleno na vyhrazeném parkovišti s parkovací kartou umístěnou na viditelném místě ve vozidle
 4. Stání u mola před barem je v otevírací době baru povoleno plavidlům hostů baru. Mimo otevírací dobu baru je se souhlasem provozovatele povoleno krátkodobé stání plavidel u mola přes noc
 5. Každý je v areálu povinen dodržovat:
  1. čistotu a pořádek
  2. noční klid od 22 do 7 hod.; to neplatí pro kulturní a společenské akce pořádané provozovatelem
  3. zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory
  4. zákaz odstraňování ve vodě nerozpustných odpadů, např. tampony, vlhčené ubrousky, oleje do kanalizace
  5. zákaz jízdy vozidel mimo cestu a zákaz parkování vozidel mimo vyhrazené parkoviště
  6. zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem u pláže
  7. zákaz venčení, volného pobíhání a koupání psů
  8. zákaz táboření a stanování
III. Ubytovací řád
 1. Předání chaty k ubytování probíhá od 15 do 19 hod. v den začátku ubytování na základě zápisu o předání chaty po zaplacení ceny ubytování a kauce. Při předání chaty ubytovaný předloží svůj platný doklad totožnosti za účelem identifikace ubytovaného a jeho zápisu do ubytovací knihy
 2. Ubytovaný je povinen
  1. užívat chatu včetně vybavení a areál řádně a přitom dodržovat čistotu a pořádek
  2. chránit chatu včetně vybavení proti poškození a případné poškození ihned oznámit provozovateli
  3. předat provozovateli vyklizenou chatu včetně vybavení v řádném a čistém stavu do 10 hod. v den skončení ubytování
 3. Ubytovaný nesmí
  1. provádět v chatě žádné změny, např. stěhovat nábytek
  2. kouřit v chatě nebo manipulovat s otevřeným ohněm v chatě a jejím okolí
  3. jezdit vozidlem mimo cestu, např. k chatě nebo parkovat vozidlo mimo vyhrazené parkovací stání
  4. přijímat v chatě návštěvy nebo umožnit užívání chaty neubytované osobě
 4. Kauce slouží jako jistota a záruka, že ubytovaný splní povinnosti vyplývající z ubytování a provozního a ubytovacího řádu. Ubytovaný složí v hotovosti peněžitou kauci ve výši dle ceníku k rukám provozovatele při předání chaty. Provozovatel vrátí kauci ubytovanému při skončení ubytování za předpokladu, že ubytovaný splní povinnosti vyplývající z ubytování, zejména předá chatu včetně jejího vybavení řádně a včas; přitom si započte, co ubytovaný z ubytování dluží
 5. Nebezpečí vzniku škody nebo ztráty vnesených věcí do chaty nese ubytovaný
IV. Společná a závěrečná ustanovení
 1. Použití jakéhokoliv zařízení nebo vybavení areálu je na vlastní nebezpečí
 2. Každý, kdo poruší tento řád, může být z areálu vykázán bez náhrady a je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každé porušení. Smluvní pokutou není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody
 3. Rekreační areál je sledován kamerovým systémem se záznamem